Xundo • - Xundo Saina Series Huawei P10+ - Xundo Saina Series Huawei P10+

  70..399 399.
  40..430 430.
  5..450 450.
  : 1000 1000.
 • - Xundo Saina Series Huawei P10 - Xundo Saina Series Huawei P10

  70..399 399.
  40..430 430.
  5..450 450.
  : 1000 1000.
 • - Xundo Saina Series Huawei P20 Lite - Xundo Saina Series Huawei P20 Lite

  70..399 399.
  40..430 430.
  5..450 450.
  : 1000 1000.
 • - Xundo Saina Series Huawei P20 - Xundo Saina Series Huawei P20

  70..399 399.
  40..430 430.
  5..450 450.
  : 1000 1000.
 • - Xundo Saina Series Huawei P20+ / P20 pro - Xundo Saina Series Huawei P20+ / P20 pro

  70..399 399.
  40..430 430.
  5..450 450.
  : 1000 1000.